De regels rond Whistleblowing (EU richtlijn 2019/1937) zijn bedoeld om personen te beschermen die ernstige inbreuken melden die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan het algemeen belang en aan de reputatie van AG Real Estate. Wanneer personen een dergelijke inbreuk willen melden kunnen zij dit doen op een vertrouwelijke manier en zonder angst voor nadelige gevolgen.


1. Voor welke inbreuken is dit van toepassing?

De inbreuken op wettelijke en reglementaire bepalingen op volgende gebieden:

 • Overheidsopdrachten
 • Bestrijding van belastingfraude
 • Sociale fraudebestrijding
 • Voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme
 • De regels met betrekking tot marktmisbruik en concurrentie
 • Bescherming van het milieu
 • Consumentenbescherming
 • Volksgezondheid
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen

Het kan hierbij gaan over:

 • Inbreuken die al hebben plaatsgevonden;
 • Inbreuken die (waarschijnlijk) plaats zullen vinden;
 • Handelingen of verzuim die kunnen beschouwd worden als inbreuken

2. Wie kan een inbreuk melden en is beschermd in geval van melding?

Personen die informatie hebben verkregen over inbreuken in een werkgerelateerde context

 • Werknemers
 • Zelfstandigen die voor de onderneming werken (consultants, freelancers)
 • Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers van AG Real Estate
 • Ex-werknemers
 • Toekomstige werknemers die de inbreuk tijdens het rekruteringsproces hebben opgemerkt
 • Aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet bij het dagelijkse bestuur betrokken leden, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs

Buiten een werkgerelateerde context : iedereen mag een overtreding van de regels melden over het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Als na het onderzoek blijkt dat opzettelijk valse informatie is gemeld of openbaar gemaakt dan kan dit aanleiding geven tot vervolging van de melder overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht. 


3. Geheimhouding van de identiteit van de melder en bescherming van de persoonsgegevens

De identiteit van de melder wordt in geen geval zonder diens vrije en uitdrukkelijke toestemming bekendgemaakt aan anderen dan onze Whistleblower Officer die instaat voor de ontvangst en de opvolging van de meldingen.

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens van de personen betrokken bij de behandeling van een melding gebeuren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens volgens de principes uitgelegd in het privacybeleid https://privacy.agrealestate.eu/nl/policy/privacy.   De aanvragen tot toegang tot de persoonsgegevens, verbetering of eventuele verwijdering van deze gegevens moeten aan de Whistleblower Officer worden gericht.

Indien de melding ongegrond wordt bevonden, worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.  Indien de melding gegrond wordt bevonden, dan worden de naam, functie, contactgegevens van de personen tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, evenals van de betrokkene bewaard totdat de gemelde inbreuk is verjaard. 


4. Hoe kan je een inbreuk aangeven

Je kan via de mailbox  whistleblowing@agrealestate.eu contact opnemen met de onze Whistleblowing Officer die de meldingen op een vertrouwelijke manier zal behandelen.

Doe je je melding toch liever extern, dan kan dit via de Federale Ombudsman www.federaalombudsman.be

Vanzelfsprekend geeft AG Real Estate er de voorkeur aan dat de melding intern verloopt.

Meer informatie?

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is het centraal informatiepunt voor iedereen die informatie wil over de klokkenluidersregeling.